Spuštanje dobne granice za Kaftrio

Dana 09.02.2023. službeno su proširene indikacije za Kaftrio.

Najbitnija promjena je da djeca od šest godina sada mogu početi s terapijom, a ne kao što je bilo da sada samo stariji od 12 godina.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova HZZO-a : https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_02_14_268.html

#kaftrioudahzivota


Ispis   E-mail